Nowe władze Polonii w marcu.

W związku z kończącą się kadencją Zarządu Klubu, na 8 grudnia zostało zwołane Walne Zebranie Wyborcze, które miało wyłonić nowe władze klubu. Zebranie otworzył prezes Janusz Majsner, proponując na Przewodniczącego Mariusza Respondka. Po spełnieniu regulaminowych procedur, prowadzący zebranie zaproponował zmianę w Statucie Klubu. Ta zmiana wprowadzała przedłużenie kadencji urzędującego Zarządu o trzy miesiące, w celu połączenia dwóch Zebrań: Sprawozdawczego i Wyborczego, jako że obowiązujący Statut przewiduje zwołanie do końca marca Zebrania Sprawozdawczego. Przy obowiązującym Statucie, wybrany w grudniu Zarząd, musiałby już w marcu składać sprawozdanie z działalności. Poddana propozycja została przyjęta w głosowaniu przy jednym wstrzymującym się głosie. Po przegłosowaniu zmiany, podjęto decyzję o zwołaniu na marzec 2017 roku Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego. Na tym zebranie zakończono.