W Polonii podsumowano rok 2017.

W poniedziałek, 19 marca o godz. 17:30 w budynku klubowym na Stadionie Miejskim w Łaziskach Górnych, zostało zwołane Walne Zebranie Sprawozdawcze członków K.S. „Polonia” Łaziska Górne, w czasie którego podsumowano działalność klubu w minionym roku. Na spotkaniu zgromadzili się przedstawiciele wszystkich sekcji, a także pracownicy klubu z  zarządem na czele. Zebranie rozpoczął  przewodniczący Andrzej Sikora, który ustalił porządek zebrania, wybrano protokolanta, a następnie dokonano wyboru Komisji mandatowo – skrutacyjnej oraz Komisji uchwał. Kolejnym punktem Walnego Zebrania było przedstawienie sprawozdania  finansowego oraz merytorycznego poszczególnych sekcji, Komisji Rewizyjnej i Zarządu z działalności Klubu w 2017 roku. Stowarzyszenie zamknęło bilans na plusie, a większość spotkań zarządu dotyczyła obchodów 90- lecia istnienia klubu oraz spraw bieżących poszczególnych sekcji, a także spotkania w ostatnim kwartale roku z Samorządem Miasta mającego na celu uchwalenie budżetu i przyznanie dotacji na rok obecny  – wymienił prezes Mariusz Szala, który dziękując wszystkim ludziom zaangażowanym w przedsięwzięcie jakim były  obchody Jubileuszu 90 lecia zakończone powodzeniem  dodał, że na obecną chwilę sprawą priorytetową dla łaziskiego klubu jest pozyskiwanie nowych sponsorów. Po zapoznaniu z przedstawionym sprawozdaniem finansowym i merytorycznym za rok 2017  wszyscy członkowie klubu podjęli uchwałę o jego zatwierdzeniu i na tym spotkanie zakończono.